பரவிய செய்தி (Shared News) இமயமலையில் உள்ள நாகபுஷ்பம் இது. 36-வருடத்திற்கு ஒரு முறை தான் பூக்கும், இப்போது பூத்திருக்கிறது. மதிப்பீடு (Fact Check)       விளக்கம் (Explanation) இது நாகபுஷ்பம் இல்லையெனில், வேறு என்ன? இது ஒரு ஆழ்கடல்வாழ் உயிரினம். இதற்கு பெயர் Sea Pen. கீழ்கண்ட புகைப்படம் கடந்த 2013-ம் ஆண்டில் Gordon J. Bowbrick என்பவரால் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. Sea Pen பற்றிய...
Fact Check: You all may came across this video which is bit confusing and make people to believe on! There are also many explanations around Internet to prove it is True. But what we guess is absolutely wrong. Let us...
Is Tamil Second Language in Canada? Check below whether Tamil language is considered as Second language or not. tamil second language in canada, tamil language second language in Canada. Shared News (பரவிய செய்தி) தமிழ் மொழி கனடா பள்ளிகளில் இரண்டாம் மொழியாக படிக்கலாம். Fact Check (மதிப்பீடு)       Explanation...
Shared News Floating Stone in Jerusalem, Miracle Rock, Surprising Rock Fact Check Explanation This news had started spreading in social medias, blogs since 2010 itself. Still now, many people are sharing this fake news. Let us check in detail, why this is told...